Definitie risicogroepen

Er wordt budgetair geen verschil meer gemaakt tussen risico en niet risico- groepen. Toch moet er nog steeds op de inschrijvingsformulieren vermeld worden of het al dan niet om een risico-arbieder gaat en dit omwille van opgelegde administratieve formaliteiten.

 

Overzicht risico-groepen

 • laaggeschoolde arbeiders, van 18 jaar of ouder, die geen houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs ;
 • arbeiders van minstens 40 jaar oud die geconfronteerd worden met collectief ontslag, herstructurering van de onderneming, introductie van nieuwe technologieën of nieuwe werkmethodes of reorganisatie van functies, cellen of diensten van de onderneming ;
 • arbeiders waarbij er geen overeenkomst bestaat tussen diploma en huidige functie ;
 • laaggeschoolde arbeiders die vervangers van bruggepensioneerden zijn ;
 • arbeiders die ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte definitief ongeschikt zijn geworden om hun arbeidsovereenkomst uit te voeren ;
 • gehandicapten ;
 • uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die aan één van de volgende voorwaarden voldoen :
 • die de laatste 12 maanden zonder onderbreking werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben genoten ;
 • die ten hoogste een diploma Lager Secundair Onderwijs bezitten ;
 • die jonger zijn dan 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht en geen Secundair Onderwijs met volledig leerplan volgen ;
 • die minstens 45 jaar zijn ;
 • die sinds minstens 6 maanden ontslagen zijn uit een onderneming ressorterend onder het Paritair Comité 111 ;
 • werklozen die betrokken zijn bij tewerkstellingsprojecten van de overheid ;
 • herintreders die geen werkloosheids- of onderbrekingsuitkeringen genieten en die in de laatste drie jaar geen beroepsactiviteit hebben verricht ;
 • werkzoekenden die het bestaansminimum trekken ;
 Home > Over FTMA > Wetgeving > Definitie risicogroepen