De problematieken die de basis vormen voor onze werkzoekendenwerking
  • Onze bedrijven hebben nood aan gekwalificeerde arbeiders met een technische opleiding of bijscholing en dit zowel bij laag- als hoogconjunctuur. Voor diverse knelpuntberoepen zijn gekwalificeerde arbeidskrachten bijna niet te vinden.
  • We stellen eveneens vast dat het TSO/BSO-onderwijs onvoldoende gekwalificeerde kandidaten kan leveren (kwantitatief probleem). Het aantal afstuderende leerlingen TSO/BSO blijkt elk jaar te laag te zijn om aan de behoeften van de bedrijven tegemoet te komen.
  • Het beeld dat werklozen hebben van de sector en de functies binnen de sector is niet optimaal. Op dit vlak kan er een pak werk worden geleverd om de beeldvorming van onze sector te verbeteren.
De belangrijkste uitgangspunten

We wensen als FTMA een eigen visie op de sectorale werkzoekendennwerking uit te bouwen, waarbij we concrete doelstellingen en resultaatverbintenissen realiseren.

Wat zijn we binnen de werkzoekendenwerking van plan? De vraag naar specifiek gekwalificeerde arbeidskrachten in de bedrijven en het aanbod aan opgeleide werklozen nauwer bij mekaar te laten aansluiten. Dit door de realisatie van op maat gemaakte opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven, waarbij bedrijven specifiek in contact gebracht worden met de mogelijkheden van VDAB en derden.

• Eigen rol:

Wij hebben een eigen rol te vervullen en gaan in geen geval de rol van VDAB, noch die van de derden overnemen. Wij wensen de noden van de sector te benadrukken binnen het werkzoekendenwerkveld, zodat de opleidingen van VDAB en van de derden nog meer op maat van onze sector worden gerealiseerd. Wij willen additioneel werken zodat hun initiatieven nog meer en effectiever naar onze sector vertaald worden op basis van concrete vragen van de bedrijven.

• Vraaggericht:

Wij ontplooien vraaggerichte initiatieven op basis van concreet arbeidsmarktonderzoek bij de bedrijven in onze sector. Wij betrekken van bij de start de potentiële werkgevers bij de opleidings- en tewerkstellingstrajecten.

• Economiegevoelig werken:

Onze acties worden aangepast aan de economische hoog- of laagconjunctuur. Bv. : indien er minder vraag is, zullen er minder opleidingen worden georganiseerd.

• Meerwaarde:

Wij wensen een meerwaarde te realiseren: o.a. opleidingsprogramma’s op maat van de bedrijven, (financiële) ondersteuning bij stageplaatsen en mogelijkheden tot permanente vorming voor de arbeider via ons budgettensysteem voor werknemers.
 

 Home > Werkzoekenden